Författararkiv: Simon Johansson

Vems fel är det?

I lustgården, när Adam och Eva ätit av frukten från kunskapens träd på gott och ont – d.v.s. börjat söka att själva definiera gott och ont, rätt och fel istället för att låta den Gode Skaparen som vill vårt bästa göra det, samt sätta kunskap istället för liv och gemenskap och kärlek överst (”kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp”; 1 Kor 8:1) – var en av de första saker de gjorde efter sitt ”fall” att skylla ifrån sig på någon annan.

Medan Gud sökte upprätta gemenskapen igen genom genuin dialog och söka en ärlig bekännelse från människan (kom ihåg att Adam och Eva inte blev förvisade från Eden direkt efter att de ”syndat” utan efter det samtal med Gud i vilket ingen av dem tog eget ansvar för sitt handlande utan istället försökte rättfärdiga sig själva), började människorna att skylla på varandra – se synden som lokaliserad i någon annan istället för att se den i sig själv.

Läs mer

Gud blir människa

Att Gud blir människa säger oerhört mycket om Gud.

Många religioner och livsåskådningar talar om gudar som antingen är opersonliga, otillgängliga och ”filosofiska” till sin natur eller alltför lika oss människor när det kommer till våra sämre sidor (se bara på ”dokusåporna” till mytologier som uppstått i många kulturer). Den ena är en slags ”gud” som måste hållas borta från det mänskliga för att inte bli korrumperad, det andra är ”gudar” som egentligen bara är en slags (fallna) människor med superkrafter.

Bibeln talar inte om en Gud som blir mindre Gud när han blir människa. Den talar om en Gud som visar vad det är att vara sann människa. En Gud som kliver ned till oss för att lyfta oss upp till sig själv.

Läs mer

Gud

”Du är sannerligen en Gud som döljer sig, du Israels Gud, du Frälsare” (Jes 45:15). Med denna Bibelvers vill jag dra uppmärksamhet till det faktum att vi människor inte helt kan förstå Gud och att det alltid finns ett visst mått av dynamik i den bibliska Gudsbilden: Gud är både en Gud som uppenbarar sig och en Gud som delvis är dold för oss. Karl Barth har helt rätt när han säger att vi inte kan veta något annat om Gud än det Gud själv valt att uppenbara för oss (även om vi inte behöver hålla med Barth om att detta inte kan innefatta s.k. allmän uppenbarelse). Gud är en suverän agent, den/det enda varelse som har en fullständigt fri vilja (Ps 115:3; Dan 4:32; Rom 9:15–18).[1]

Samtidigt är Israels Gud en Gud som uppenbarar sig och gör sig själv känd (1 Mos 12:7; 18:1; 26:24; 2 Mos 29:42f; 1 Sam 3:21), om än ibland på kryptiska sätt (2 Mos 3:1–14).[2] Också för dem man i första hand inte tänker att han ska uppenbara sig för (Hes 39:21). Det finns en eskatologisk tanke i Bibeln om att hela jorden en dag ska bli full av kunskap om Herrens härlighet (Jes 11:9; Hab 2:14), men den dagen är såvitt vi vet inte här än. I Gamla testamentet slår Gud själv fast att ingen kan se honom och leva (2 Mos 33:20), men sedan drar han sig inte från att uppenbara sina egenskaper (2 Mos 34:5–7) och sina gärningar.

Läs mer

Är människan ond eller god?

Ja.

Skulle man kunna svara.

Det här inlägget är framförallt tänkt att vara ett teologiskt inlägg, men jag vill ändå börja – av pedagogiska syften – med att dra upp några olika sätt att tänka kring människans natur som kan sägas vara ideologiska/politiska. Dessa beskrivningar blir med nödvändighet förenklingar, men hjälper oss att sedan placera in det kristna evangeliet (”den bibliska synen enligt Simon”) i förhållande till dem, och se hur denna teologiska syn skiljer sig från dem båda.

Läs mer

Ett samhälle i uppror

Presidentval i USA med ett alltmer polariserande medieklimat; islamistisk terror mot kristna i Frankrike (trots att det är den sekulära staten man menar sig stå emot) – det är mycket som rör på sig i vår värld. Allt dessutom mitt i en pågående covidpandemi som på något sätt har påverkat oss alla.

I detta har jag själv gått omkring och reflekterat lite över samhällets relation till Gud, och om de mönster som kan skönjas i bakgrunden till flera av de saker som pågår. Detta är verkligen inte någon heltäckande redogörelse, utan – som sagt – några personliga reflektioner som jag vill dela med mig av.

Få saker är enligt mig så tydliga i världen och samhället just nu som sanningen i dessa Paulusord: ”Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.” (2 Kor 4:4).

Läs mer

Rapport Kenya 2019

Missionsresa till Kenya

I augusti 2019 tillbringade Simon Johansson och Robin Håkansson 10 dagar i Kenya (9–18/8) för att medverka som talare i en pastors- och ledarträning, vilken anordnades i samarbete mellan Street Aid och missionsorganisationen SOS Wivi-Annes nödhjälp.

Pastorer och församlingsledare kom från olika delar av Kenya till den lilla byn Maragoli, drygt 30 mil nordväst om huvudstaden Nairobi och inte långt från Victoriasjön, för att delta i träningen. Deltagarna var i olika åldrar, både män och kvinnor, totalt 20–30 personer (exklusive alla barn som alltid finns med runt omkring).

Undervisningen följde tre spår: ledarskap i allmänhet, andligt ledarskap, och bibelkunskap/bibeltolkning. I det första spåret tog vi upp ämnen som grunderna för ledarskap, fallgropar att undvika som ledare, hur man gör en budget, varför och hur man ska delegera o.s.v.

Läs mer

Rapport Nepal 2018

Följande är en rapport från en resa i syfte att undervisa pastorer i Nepal våren 2018 av mig och LarsOlov Eriksson.

Yttre förhållanden

Vi åkte med uppdraget att undervisa om de gammaltestamentliga profeterna. Undervisningen ägde rum på en plats vid namn Panauti, men vi bodde på ett hotell en bit därifrån – ca 25 minuters resväg med bil under nepalesiska trafikförhållanden – i Dhulikhel. Hotellets namn var D-woods och drevs av ett gäng unga hinduiska killar som vi både fick bra kontakt med och kunde evangelisera/vittna lite för på kvällarna.  Det märktes att de var intresserade av vår tro. En av dem tog särskilt ansvar för att den mat vi fick inte skulle göra oss sjuka, och han höll verkligen en ära i att få betjäna oss och servera oss olika typer av rätter till både frukost och middag. En rätt vi särskilt fastnade för kallas momos och består av ångkokta degknippen med malt kött inuti, ofta serverade tillsammans med en stark sås.

Läs mer

Bibeln – Guds eller människors ord?

Bibeln är egentligen inte bara en bok, den är en sammanställning av totalt 66 böcker som är uppdelade på två ”testamenten”: 39 böcker utgör det Gamla testamentet och 27 böcker det Nya testamentet. Gamla testamentet handlar bland annat om skapelsen, Guds handlande med folket Israel, och de löften Gud ger om en kommande Messias; det innehåller historiska skildringar, poetiska skrifter, lovsånger och profetiska utsagor. Dessa skrifter har kommit till under en ganska lång tid och vi vet inte i alla fall vilka som varit författarna.

När det judiska folket (som också ser Gamla testamentet som en helig skriftsamling) skulle välja ut vilka böcker som skulle ingå i ”Bibeln” användes tre kriterier: (1) Skrivna på hebreiska (eller arameiska); (2) Präglade av profetisk inspiration; (3) Ha rätt lära (vilket de judiska rabbinerna avgjorde med ganska stor generositet).

Läs mer

Varför-frågan i sex-frågan behöver kommuniceras tydligare

Det är välkommet att frågan om sex innan äktenskapet lyfts och diskuteras (som det gjorts den senaste tiden i tidningen Dagen). Jag menar att Bibelns linje är tydlig: sex hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna; otukt (porneia) är allt som går utanför detta. Både Jesus och Paulus tar över och håller fast vid denna judiska sexualetik. Även om Jesus i vissa frågor kan visa sig vara ganska ”liberal” i förhållande till t.ex. fariséerna, är han på detta område väldigt tydlig och skärper lagen (Matt 5:27–30; 19:3–10).

Kroppen är inte oviktig i kristen teologi och tro, den är inte någon ”lägre stående” del av oss (som i det gnostiska tänkandet). Paulus skriver: ”Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!” (1 Kor 6:18–20). Och: ”Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.” (1 Tess 4:3–4). Allt detta är rotat i tron på kroppens uppståndelse – en grundbult i den kristna tron. Dessutom glömmer vi lätt att Gud är en helig Gud, som ”ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare” (Heb 13:4).

Det som dock ofta saknas i kommunikationen av detta budskap är svaret på frågan varför. ”Du ska!” räcker sällan som skäl för att motivera människor till efterföljelse. Ofta har jag mött människor som aldrig fått ett svar på denna fråga, både ungdomar och andra. När man ger dem ett svar brukar dock de flesta se logiken och nyttan med de bud som man annars bara avfärdat som ologiska eller ett uttryck för religiöst tvång. Man börjar se att det Gud säger är till för oss (såsom sabbaten enligt Jesus), för vårt bästa.

Läs mer

Andedopsteologi utifrån Luk-Apg

Den bibliska grunden för pentekostal Andedopsteologi hämtas vanligtvis från Apostlagärningarna. Här finns texter som tycks visa att uppfyllelsen av Anden sker efter frälsning och omvändelse (och dop i vatten), t.ex. samarierna i kap. 8 och lärjungarna i Efesos i kap. 19. För många innebär detta dock problem, då Paulus aldrig talar om någon separation mellan frälsning och innehav eller mottagande av Anden (Rom 8:9; 1 Kor 12:13); däremot skriver han om att kontinuerligt låta sig uppfyllas av Anden (Ef 5:18). Många pentekostala löser detta genom att skilja på att bli ”född av Anden” och att bli ”fylld av Anden” (även jag finner denna distinktion rent pedagogiskt behjälplig).

Som pingstvän och exeget har denna fråga intresserat mig, och i min masteruppsats – ”Tog ni emot helig Ande när ni kom till tro?” – beslöt jag att undersöka en aspekt av denna fråga närmare: nämligen hur författaren till Apostlagärningarna (och Lukasevangeliet) ser på mottagandet av den helige Ande i relation till omvändelse (och initiering till det kristna livet). Observera att denna studie inte handlar om hela Nya testamentets teologi kring Anden, utan om vad vi kan utläsa ur Lukas skrifter.

Läs mer

Liten reflektion om Knutby…

En av mina livsprinciper: Varje bra väg har minst två diken; om du bara ser det ena diket så står du troligtvis i det andra. Detta går att applicera på mycket, i många sammanhang.

Vad gick fel i Knutby? Ett ensidigt svar duger inte. Här är det snarare frågan om ett fenomen som liknar hur man skapar en ”perfekt storm” – d.v.s. det är flera faktorer som samverkat.

Läs mer

Kräver teismen att universum har ett begynnelseögonblick?

”I begynnelsen skapade Gud…” (1 Mos 1:1).

Väldigt förenklat kan man säga att historiskt har tron på att världen har en begynnelse mestadels hört hemma bland troende i monoteistiska sammanhang, medan tron på ett evigt universum föredragits av ateister. Skälen för detta är enkla: rent intuitivt verkar ett universum med en begynnelse i tiden (eller en begynnelse av tiden) gå väl ihop med Bibelns utsagor om skapelsen och den kristna doktrin som kallas skapelse ex nihilo; dessutom behöver ett skapat, icke-evigt universum uppenbarligen en orsak – en Skapare.

När Einstein presenterade sin första kosmologiska modell var tanken om ett statiskt universum dominerande, samtidigt som hans ekvationer inte tycktes gå ihop med denna syn, varvid han införde den kosmologiska konstanten för att ”rädda” situationen (något han senare kallade för sitt största misstag – men som senare har återintroducerats, av andra anledningar, i fysiken).[1] Under 1900-talet har observationer som stöder det som idag populärt kallas Big Bang-teorin ackumulerats och utgör i modifierad form fortfarande den dominerande och allmänt accepterade kosmologiska modellen. Rödförskjutning och kosmisk bakgrundsstrålning är några av de vanligast refererade beläggen för denna teori, i vilken universum/rumtiden går tillbaka till en singularitet – något som oftast tolkats som universums och tidens begynnelse. På 1960-talet bevisade Stephen Hawking, Roger Penrose och Robert Geroch ”the singularity theorem” enligt vilket nästan alla rumtider utifrån Einsteins teorier är singulära och i stort sett alla kosmologiska modeller tvingas beskriva ett tidsändligt universum.[2] Observationer bakåt i tiden (möjligt p.g.a. ljusets begränsade hastighet) har bekräftat Big Bang-modellen, och i stort sett känner vi idag universums historia från 10-43 sekunder efter Big Bang till nu. Namnet är dock missvisande, det rör sig inte om en explosion i rummet utan en mycket het expansion av rummet från en singularitet.

Läs mer

Den ultimata frågan – för alla

Oavsett vilken världsåskådning man har – det spelar ingen roll om man är ateist, kristen, hindu eller feminist – så är den ultimata frågan i grund och botten teologisk. Det handlar om den yttersta verkligheten, grunden för varandet. Medvetet eller omedvetet så påverkar vår syn på ”Gud” (i någon form eller icke-form) allt annat.

Det finns två frågor som är avgörande. Den första är om Gud finns eller inte. Den andra är vem Gud är (om han finns). Dessa är två helt avgörande frågor, och de borde få långt större konsekvenser för våra liv, värderingar och prioriteringar än de oftast får. Det finns många ateister som inte lever konsekvent med sin ateism utan ”smyglånar” judeokristna värderingar (inte minst när de uttalar sig i moraliska frågor); på samma sätt finns det också många kristna – kanske vi alla(!) – som inte riktigt fattat vad det innebär för livet och ”allt” om det är så att den Gud vi säger oss tro på faktiskt existerar.

Läs mer

Abort

Detta är ett inlägg som jag ursprungligen skrev i maj 2019 på Facebook.

En sak som berört mig väldigt djupt, och i många fall ganska illa, den senaste tiden är debatten kring abort/aborträtt som flammat upp i och med olika lagförslag/beslut i USA och det i mitt tycke osmakliga drevet mot Lars Adaktusson (KD) här hemma i Sverige.

Fundamentalistisk argumentation är sällan särskilt genomtänkt eller nyanserad. I abortfrågan är det dock många som annars är emot just denna typ av argumentation som är som mest fundamentalistiska och ideologiskt besatta i sin egen argumentation (i alla fall här i Sverige). Man vill inte ens överväga att nyansera eller försöka förstå varför ens meningsmotståndare har en annan åsikt; istället brännmärks dessa med diverse negativa epitet och tillskrivs motivationer som de i själva verket inte alls har.

Läs mer

Till dig som inte tror på Jesus…

Följande är en text jag skrivit särskilt till dig som (ännu) inte tror på och har en relation med Jesus Kristus. Han är det bästa som hänt mig, så jag hoppas att du ska kunna ta till dig åtminstone något av det.

Jag önskar bara att du skulle förstå hur enormt mycket Jesus älskar dig, på ett personligt och unikt sätt; hur mycket han var och är beredd att ge av sig själv till dig (ytterst demonstrerat på korset där han frivilligt gav sitt liv för din skull).

Jag önskar också att du ska förstå att tron på Jesus inte handlar om att ”ha något att tro på” i största allmänhet, en slags ”psykologisk krycka” som gör livet lite mer uthärdligt eller liknande, eller en ”blind tro” som blundar för verkligheten… Tron på Jesus bygger på en upptäckt av att Jesus är verklig, att det går att ha en relation med honom – på riktigt! Jag önskar att du, även om du inte håller med eller tror på detta (ännu), inte ska avfärda detta för snabbt utan faktiskt undersöka om det ligger något i vad alla vi ”kristna tokstollar” påstår oss ha upplevt (och även på vilken intellektuell grund vi baserar vår tro).

Läs mer

Frälsningens ”frukt”

Vad finns det för kännetecken på att man blivit vad Bibeln kallar ”född på nytt” (frälst/räddad/blivit en kristen)? Här följer fyra saker som Bibeln talar om som svar på den frågan. Observera dock att inget av detta är vad som gör dig/någon till en kristen, det är kännetecken på vad Bibeln säger kommer att hända om du blir en kristen (född på nytt av Guds Ande genom förtröstan på Jesus). Vad de dock visar är att Gud är verklig, och också frälsningen.

1. ”Omvändelsens frukt” (Luk 3:8); ”gärningar som hör till omvändelsen” (Apg 26:20). Omvändelsen i sig själv (metanoia = sinnesändring) handlar inte om att göra saker, utan om att vända sig till Gud – den enda som kan rädda, hela, befria och förvandla oss. Man blir räddad ”av nåd, genom tro”, inte genom något man gör, men när man blivit räddad/pånyttfödd så börjar Gud ett verk i en som får resultat: ”frukt”. Om ingen förändring alls skett (i riktning mot Gud och bort från synd) kan man fundera på om det skett något överhuvudtaget.

Läs mer

När världen skakar…

”De ting som kan vackla skall förgås… för att det skall bli kvar som inte kan vackla” (Heb 12:27, Giertz).

När hela världen skakas faller också illusionerna om hur verkligheten är beskaffad. Världen av-slöjas (apokalypsis); det många byggt sin trygghet på visar sig stå på ostadig grund: ekonomi, hälsa, välfärd etc. Paulus ord klingar sanna i dag: ”Uppmana dem… att inte… sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud…” (1 Tim 6:17).

Den sanna tryggheten finns alltid i Gud, han som aldrig vacklar, är fullkomligt god och alltid vet råd. ”Varför bekymrar ni er… för mat och kläder [och toalettpapper]?” säger Jesus, ”er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (se Matt 6:25-34). Detta innebär inte nonchalans eller oförsiktighet, men att leva utifrån en grundläggande trygghet och vila i Guds godhet – helt viss om att Gud är fullkomligt god (Jak 1:17) och att inget kan skilja mig från Guds kärlek i Jesus Kristus (Rom 8:39).

Läs mer

Finns det plats för både sverigedemokrater och miljöpartister i Guds rike?

Eller: finns det utrymme för dem som jag tycker är ”dumma i huvudet” i Guds rike?

Debattklimatet i vår del av världen – vars framtid jag för övrigt är mer orolig över än det faktiska klimatet – är polariserat. Det är de flesta överens om. Detta märks också i den kristna församlingen; från vissa håll sägs det att man inte kan vara en sann kristen och rösta på Sverigedemokraterna, från andra håll kommer profetior om att det är just dem man ska rösta på om man vill rädda Sverige från Guds dom. En del säger att miljöengagemang och fairtrade är lika mycket mission som att sprida evangeliet om Jesus till människor, medan andra tänker att jorden ska gå under och att vi därför kan strunta i skapelsen och endast fokusera på att ”själar” ska bli frälsta. En ”profet” raljerar på facebook över kristna som är lite för långt till höger för dennes egen smak, medan en annan ”profet” säger att Donald Trump är Guds smorde i vår tid. En sak som blir tydlig är att intellekt inte är samma sak som vishet eller omdöme, samt att påstådd fromhet och andlighet inte heller är det.

Läs mer

Kristnas politiska preferenser (och Guds rike)

Med tanke på att det snart är val i Sverige har jag funderat lite på det här med politik och hur (vi) kristna resonerar kring det hela. Det finns tydligt två läger, något som inte minst visar sig i att de kristna kärnväljare som överger Kristdemokraterna (KD) tenderar att antingen gå över till Centerpartiet (C) eller Sverigedemokraterna (SD) – två partier som i det politiska läget just nu är bittra fiender och står för radikalt motsatt politik i flera frågor. Ett annat sätt att säga det är att det verkar finnas kristna som är mer åt höger och kristna som är mer åt vänster (precis som människor i största allmänhet). (Även om C kanske inte kan påstås vara ett parti till vänster, så är det i alla fall mer till vänster än det KD de kommit från.) partier

Det ”lustiga” är att dessa två grupper – de ”högerkristna” och de ”vänsterkristna” (tillåt mig att dela in dem på detta sätt bara för enkelhetens skull) – bråkar med varandra om vad som är ett ”rätt kristet” sätt att se på politik, rösta och engagera sig i samhällsfrågor. ”Det HÄR är vad som är viktigt/bibliskt/rättfärdigt (osv.) – och det NI gör/står för/fokuserar på är INTE sann biblisk kristendom!”

”Problemet” – om man nu kan kalla det för ett problem – är att Bibeln inte diskuterar det som idag är politiska frågor utifrån en höger-vänster-skala där man är tvungen att välja antingen-eller. Den  ställer t.ex. inte tanken på social omsorg om de fattiga mot tanken på att de som kan ska arbeta, eller tanken att välkomna främlingen mot tanken att ställa krav på främligen att anpassa sig. Läs mer

Den begränsade fria viljan (och lite om medvetandet)

Igårkväll diskuterade jag och en god vän till mig, tillika ateist, den fria viljans vara eller icke vara. Jag tänkte utlägga och fortsätta det samtalet här. Jag tror på fri vilja, men detta behöver kvalificeras. Först vill jag förklara vad jag menar med ”den begränsade fria viljan” och problematisera begreppet fri vilja samt lyfta fram vad som kan tala emot att den finns; sedan tänker jag  ge några anledningar till att jag ändå tror att den begränsade fria viljan existerar och är verklig (inte bara upplevd).

Läs mer

Vem är Gud egentligen?

Den senaste tiden har jag reflekterat lite extra över hur viktigt det är för oss att veta vem Gud är. Det är något som ibland tas för givet i många församlingar, och inget man undervisar särskilt ingående om. Dessutom har vi en tendens att tänka oss Gud i ”vår avbild” istället för att inse att vi från början är skapade i Hans avbild; det börjar med Gud, inte med oss. (Se mitt inlägg ”gud i din avbild…?” för mer om detta). Vår bild av Gud påverkar allt annat i vårt liv. Om vår bild av Gud är felaktig, eller obalanserad, så kommer vi också att se på mycket annat – hur rätt det än är – utifrån fel perspektiv. Jesus säger att evigt liv är att lära känna ”den ende sanne Guden” (Joh 17:3). Han menar alltså att det finns EN sann Gud, och att det viktigaste i hela livet är att lära känna honom. I detta inlägg kan du se två predikningar, eller kanske snarare Bibelstudium, som jag haft på temat: ”Vem är Gud egentligen?” Den första handlar om olika sidor av Gud, och den andra handlar om vad vi kan veta om Gud utifrån hans handlingar/gärningar.

 

Stå upp för sanningen!

Den senaste tiden har Gud dragit min uppmärksamhet till det faktum att Jesus var fylld av nåd och sanning (Joh 1:14), med betoning på sanningsdelen av detta. Vi lever i en tid då sanningen av många anses vara relativ, vilket i sig är en märklig tanke då man måste omdefiniera vad sanning är för att kunna göra ett sådant påstående. Vi kristna frestas också att dras med i ett liknande tänk; framför allt kanske vi frestas att vara tysta och inte stå upp för sanningen därför att det är mer bekvämt, även fast vi är kallade att som Guds folk vara ”sanningens pelare och grundval” (1 Tim 3:15), samt ”hålla fast vid sanningen i kärlek” (Ef 4:15).

Jesus var fylld med både nåd och sanning – inte bara nåd och inte bara sanning. De två tillsammans är en oslagbar kombination! Ofta tenderar vi människor att luta över åt något av hållen (beroende på vår personlighet) och bli obalanserade, antingen till en flummig och billig nåd utan sanning (vanligare här i Sverige) eller till en hård och obarmhärtig sanning utan nåd. I mitt förra inlägg på HelaPingsten delade jag en predikan om nåd, så jag ska inte lägga tonvikten där i detta inlägg. Jag kan bara säga att jag tror att vi i mycket har missförstått vad nåd faktiskt är i biblisk bemärkelse.  Läs mer

Vad jag lärde mig på Filippinerna

Gud har en förmåga att kunna ta en till platser och sammanhang man minst hade kunnat ana, för att lära en något eller låta en träffa människor som han vill att man ska träffa. Jag var ungdomspastor, fullt upptagen med kyrkliga aktiviteter och verksamheter, och jag älskade mitt jobb – kanske lite för mycket. Jag hade framtiden utstakad för mig, trodde jag, och såg ungdomspastorstjänsten bara som ett första steg i en ”andlig karriär”. Men så helt plötsligt drog Gud undan mattan under fötterna på mig (så kändes det i alla fall även om det inte var något särskilt som hände) och jag hade ingen aning om vilken riktning han ville att jag skulle gå… Fortfarande kvar i rollen och tjänsten i kyrkan fick jag ett tillfälle att åka till Filippinerna 3 månader. Eftersom jag var osäker på vad Gud ville med mitt liv tog jag chansen att åka bort ett tag. Så sommaren 2008 packade jag min väska, tog tjänstledigt och åkte till Filippinerna för att hänga med en gammal missionär vid namn Kenneth och se vad Gud gjorde på andra sidan jordklotet.

Det blev de 3 månader av mitt liv som troligtvis mest av allt har präglat mitt liv med Gud och min syn på andlig tjänst. Jag visste inte att jag behövde ”skalas”. Att jag behövde komma tillbaka till vad allt egentligen handlar om. Att jag fastnat i en roll och behövde få nya perspektiv. Men det blev jag varse under de här månaderna… Dessutom fick jag på köpet med mig en helt ny syn på vad församlingen egentligen är för något. Läs mer

Jesus är Herre – vad betyder det?

Att Jesus är Herre har varit den kristna kyrkans bekännelse ända sedan starten. Tyvärr har de här orden dock ibland bara blivit ord, en ramsa som man uttalar med munnen men kanske inte lika ofta reflekterar över eller låter påverka livet i praktiken.

Om du bekänner att Jesus är Herren så blir du frälst (räddad till evigt liv), brukar vi säga. Detta kommer från Romarbrevet 10:9 där det står: ”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” Men vad innebär egentligen en bekännelse? Och vad handlar den här bekännelsen om? Läs mer

Ser du Jesus?

Jag föredrar att tala med dig framför att skriva till dig. Speciellt om jag verkligen vill säga något med det hela. Så funkar Simon, tala har alltid kommit mer naturligt. Men jag hoppas du ska få en känsla för vad jag vill säga dig genom det här inlägget. Och fördelen med att skriva ner är ju att om man verkligen får till det så kan det man skrivit fortsätta tala igen och igen och igen… Utan att man behöver vara rädd för att bli gammal och glömsk. 

För en tid sedan fastnade jag vid ett speciellt kapitel i Bibeln. I det kapitlet fastnade jag vid en speciell mening. Jag har fastnat vid den förut, men den här gången kändes det ovärdigt att fortsätta läsa nästa kapitel. Jag var tvungen att stanna upp och låta Gud tala till mig. Här är meningen:

”Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: ’Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!'” (Mark 9:7)

Det är inte ofta Pappa Gud själv talar med en fysiskt hörbar röst från himlen. (Jag känner bara en person som jag vet har upplevt det, två gånger dessutom). I berättelserna om Jesus händer det bara tre gånger totalt. Man får anta att det han vill säga dessa gånger är viktigt. Det här är en sån gång… Läs mer

gud i din avbild…?

För en tid sedan skrev jag ett inlägg på helapingsten.com som jag nu också vill publicera här. Varsågod! 

sun3

Gud är Gud. Han finns till helt utan din hjälp, och tänker fortsätta vara precis som han är oavsett vad du tycker om det.

När Gud skapade människan, skapade han henne till ”sin avbild”. Hela skapelseberättelsen i Första Mosebok kulminerar i människans skapelse och den av Gud avskilda vilodagen, sabbaten. Gud sätter in människan i sin skapelse och gör henne till sin representant på jorden, att återspegla honom själv och på att ansvarsfullt och gott sätt råda över världen (1 Mos 1:26–28). Läs mer

Gud och vetenskap

Kan man tro på både Gud och vetenskap? Javisst! Jag tycker i alla fall inte att det är något större problem att kombinera en hängiven tro på Gud med ett stort intresse för naturvetenskap (men det betyder inte att jag aldrig har brottats med de viktiga, svåra och ibland nödvändiga frågorna).

I den fil du kan ladda ned i länken här nere tar jag upp några av dessa frågor. Talar vetenskapen emot Gud, eller är det snarare en fråga om olika världsbilder? Finns det något vetenskapligt stöd för tron på en Gud? Hur kan man tänka kring Bibeln och naturvetenskapen? med mera. Läs mer

Kristen utan Kristus?

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg på Hela Pingsten som du kan läsa här: https://helapingsten.com/2016/07/04/kristen-utan-kristus/

Nu kan du också läsa detta inlägg här på Foolforjesus!

Kan man vara kristen utan Kristus? Enligt vissa verkar det nästan så. Det är knappast möjligt utifrån Bibeln syn på det hela dock.

De första som kallades ”kristna” var lärjungar till Jesus (Apg 11:26), människor som hånfullt blev kallade ”små kristusar” men säkerligen bar det namnet med ära, eftersom det just var att vara lika Kristus de ville! En lärjunge är inte bara en som i största allmänhet tycker eller tror något, eller har kokat ihop sin alldeles egna variant av religiositet och/eller andlighet. En lärjunge är någon som följer, och för att följa har man underkastat sig någon annan – en Mästare – som man lär sig av. Den kristna bekännelsen ”Jesus är Herre” (Rom 10:9) är något mer än ord, något mer än en munnens bekännelse eller en del av en kyrklig liturgi. Bekännelsen är inte tänkt att vara en förnekelse av hur det verkligen förhåller sig i mitt liv (kanske att jag själv fortfarande är herre), utan ett erkännande som om jag verkligen tror på det av hela mitt hjärta kommer att förvandla både mig och hur jag lever mitt liv. Läs mer

Ditt liv med Jesus

Jesus

Han som förmår bevara er…” (Jud v. 24). Det är denna Jesus jag lärt känna, den Jesus som Bibeln talar om från början till slut. ”Han som förmår” – inte bara vill eller önskar – utan som vill, kan och gör det som behöver göras.

Det är han som förmår rädda oss och göra oss till ”nya skapelser”; han som har kraft att ”göra oss levande med sig själv” trots att vi varit ”döda i våra överträdelser” – han gör det om vi låter honom.

Det är han som förmår ”bevara oss från fall”, han är den som inte bara räddar oss utan också bär oss. Av ”nåd är vi räddade”, av nåd blir vi också bevarade i tron på honom: Han som både är ”upphovsmannen” till vår tro och ”fullkomnaren” av den. Nåd betyder att det inte hänger på oss och vår prestation utan på det som Gud gör; nåd är en fri gåva från Gud, inte något vi kan förtjäna. Läs mer

Lärjungaskap

Nu ska vi titta lite närmare på vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. I den följande videon undervisar jag om det, och i videon som är nedanför fortsätter jag tala om hur vi kan vara lärjungaskapande lärjungar – alltså lärjungar som gör fler lärjungar!

Att vara en lärjunge:

Läs mer

Guds närvaro & kraft i ditt liv

Gud är en ovanlig Gud som gör ovanliga saker i helt vanliga situationer och helt vanliga människors liv. I den här predikan talar jag om den Gud som vill umgås med dig, dra dig in i sin påtagliga närvaro, förvandla dig efter sin Sons bild och utrusta dig med den Helige Andes kraft!

Lär känna den Helige Ande

En av de mest spännande och inspirerande erfarenheterna i livet med Jesus är att få lära känna och följa den Helige Ande! Här predikar jag om Honom och hur livet tillsammans med honom fungerar: Läs mer

Guds kärlek genom dig

”Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva” (1 Kor 14:1). Detta är utgångspunkten i denna predikan om Guds kärlek genom dig ut till andra människor (i praktiken) som jag höll på Storstrand i Piteå en lördagskväll sommaren 2015.

Här kan du både se och lyssna till den!

Om du vill lyssna på den predikan jag höll dagen efter (på ungefär samma tema), klicka här: Lär känna den Helige Ande.

Jesu offer är ett fullkomligt offer!

Här kan du se och lyssna på en predikan jag hållit om betydelsen av vad Jesus gjorde för oss på korset – en av de mest centrala delarna av den kristna tron. När du får tag på detta, förvandlar det ditt liv! Välbehövligt att påminna sig om, oavsett hur länge man vandrat med Jesus.

Hur får man evigt liv?

Detta är kanske den viktigaste frågan som man kan ställa sig som människa. Hur får man evigt liv? Eller: ”Vad ska jag göra för att bli frälst?” (Apg 16:30). Nu ska vi titta lite på vad Bibeln svarar på denna fråga.

Vadå frälst?

”Frälst” är ett gammalt ord som betyder ’räddad’. När Bibeln säger att vi behöver bli frälsta menas alltså att vi behöver bli räddade. Men vad är det vi behöver bli räddade från? Petrus säger: ”Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte” (Apg 2:40) – alltså från den ondska som finns i världen och människan (i oss själva). ”Alla är syndare” säger Paulus, och ”syndens lön är döden” (Rom 3:23, 6:23). Det var därför Jesus dog istället för oss genom att ta vår synd på sig själv – så att alla ”som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

Många tror att man är ’kristen’ om man har kristna värderingar, om man är född i ett kristet land, har en allmän tro på en högre makt eller går till kyrkan då och då. Men det inte sant! Man behöver bli ’frälst’ – räddad – av Jesus! Läs mer

Vad den Helige Ande gör med församlingen

Här nedan kan du se en predikan jag höll på pingstdagen 2015 om vad den Helige Ande vill göra med församlingen, hur han vill hjälpa oss att växa och röra oss i 3 riktningar: uppåt, utåt och inåt.

Känna Jesus & göra Jesus känd

Det centrala i hela den kristna tron är detta: Att känna Jesus Kristus och att göra Jesus Kristus känd. Allt annat kan på ett eller annat sätt sammanfattas i detta. Gud är intresserad av att ha en personlig relation med dig, vilket är möjligt på grund av vad Jesus har gjort för dig när han dog för dina synder (det som skiljt dig från Gud) och uppstått till livet igen för att kunna leva i och med dig. Tack vare Jesus kan du och jag lära känna Gud och bli hans vänner! Det är goda nyheter!

Hela livet kan ägnas åt att lära känna Jesus bättre, och det finns egentligen inget bättre. Oavsett om du känt honom i många år eller om hela den här tanken är helt ny för dig Läs mer

”Bli rik! Bli kåt! Bli frälst!”

En bok med denna titel sprang jag på när jag förberedde en PowerPoint-presentation till en predikan för flera år sedan. Det är en bok om allt man ska hinna göra, år för år, innan man dör 100 år gammal. Jag har inte läst den och tänker inte göra det heller. Det känns som en typisk ”bara-för-att-bok” som bara finns till för att författaren vill tjäna pengar och vet att smörja säljer; en sån där bok man köper i present till någon släkting man måste köpa något till men inte vet vad; en pärm som blir stående i bokhyllan eller hängs i ett snöre på toaletten…

Dessutom har jag inte någon lust att gå igenom en snaskig skilsmässa när jag är 46 år gammal, vilket boken ”tipsar” om. ”Snaskig skilsmässa”. Hmpf. De två orden går inte riktigt ihop. Bli rik och bli kåt däremot, det vill väl alla människor? (Kanske inte Moder Theresa, eller?). I alla fall är det så vi ofta tänker i vårt materiella samhälle, som ”älskar njutningar mer än Gud” (2 Tim 3:4), och oftast inte tänker på konsekvenserna av vårt jagande efter rikedom.

Men till det här med att bli frälst. ”Bli frälst!” Är det något man betar av som en sak i mängden? ”Yes, nu har jag lyckats blivit frälst också, bara 76 punkter kvar att pricka av…” Eller? Läs mer

Varför mycket blir så fel i debatten om homosexualitet

Med jämna mellanrum dyker den här debatten upp, och den förs mellan både kristna och andra kristna samt mellan det omgivande samhället och oss kristna. Vad säger Bibeln om homosexualitet? Är homosexualitet synd? Hur ska kyrkan förhålla sig till denna fråga? Med mera.

Den första frågan är det egentligen inte så svårt att svara på, eftersom man kan slå upp de ställen i Bibeln som talar om ämnet (bl.a. Rom 1:18-2:4, 1 Kor 6:9-11, 3 Mos 18:22). Sedan blir det lite knivigare, då man måste tolka vad som står där också. Olika personer kommer fram till olika saker (oftast för att de haft olika utgångslägen, inte för att de läst olika saker). De två relevanta frågorna i sammanhanget är Läs mer

Församlingen – några fallgropar att undvika

Församlingen är den gemenskap av Jesuslärjungar som träffas för att dela livet och ha ett andligt utbyte. På grund av Jesus och det nya liv som blivit planterat i dessa lärjungar finns det en spontan längtan och dragning till en sådan gemenskap och till att få ”äta” Guds Ord (Bibelordet) tillsammans. Denna längtan och ”kärlek till bröderna” är ett av bevisen på att pånyttfödelsen ägt rum. Johannes skriver att vår gemenskap – alltså den gemenskap vi människor har med varandra i församlingen – också är en gemenskap med Gud Fadern och Jesus Kristus (1 Joh 1:3); det är alltså en andlig (men inte överandlig) gemenskap, och gemenskapen vi har med varandra går in i den gemenskap vi får ha med Gud själv. Fast jag skriver ”spontan längtan” så finns det också ett mått av överlåtelse och trofasthet i detta, det kanske inte är alla dagar man känner för att älska sina syskon i tron men ändå får man välja att göra det och – som författaren till Hebreerbrevet skriver – hålla fast vid sammankomsterna (ett Bibelord som dock tyvärr ibland har missbrukats till att bli ett slags tvång). Läs mer

Gudstjänst?

Under min tid i Filippinerna (främst några månader under sommaren 2008) fick jag en hel del nya perspektiv på saker och ting, framför allt på församlingen. Vad är församlingen egentligen? Hur har Gud tänkt att en församling ska vara och fungera? Hur ska den se ut? Mycket av det jag tidigare tagit för givet utan att ens ha reflekterat över blev upp-och-nedvänt samtidigt som jag såg en bild växa fram av församlingen i Nya Testamentet som jag inte riktigt sett förut. Det är en ganska enkel bild, men en tilltalande och vacker bild.

Jag såg att de församlingar som växte mest där var utan den mötesform som i stora delar av den kristna världen nästan anses definiera vad en församling är: nämligen Gudstjänsten på söndag. Det var inte så att man inte hade några möten eller träffar, men det var på ett helt annat sätt än vad jag var van. Jag kommer ihåg ett av de första husmöten jag fick besöka. Ingen hade någon predikan, men man läste Bibeln och många hade något att dela utifrån vad man läst. Under en tvåveckorsperiod fick jag sedan vara med om 2-4 husmöten per dag, och varje dag blev nya människor frälsta! Jag tänkte: Något måste det ju finnas i detta som de gör rätt?

Dags för ett litet Bibelstudium á la Simon om Gudstjänsten i Nya Testamentet. Läs mer

Att förena nåd & gärningar

Goda gärningar (del 7)

Vissa människor tror att det finns något slags motsatsförhållande mellan nåd och goda gärningar, ungefär som att nåden skulle innebära ett förbud mot att göra något. Man tänker att eftersom vi ska leva av nåd och nåd inte har med våra gärningar att göra eller vår egen förmåga, så kan man strunta i alla de uppmaningar som finns i Bibeln till att göra gott och leva heligt. Det är helt fel. Läs mer

Hur gör man?

Att leva av tro (del 6)

Det finns en viktig fråga som vi behöver besvara. Allt det vi hittills har talat om låter ju så bra, men hur i hela världen ska det gå till? Hur gör man?

Svaret är att leva i en fullständig förtröstan på Gud. Denna fullständiga förtröstan – alltså tro – kan vi sedan dela upp i två delar. Läs mer

Nåd att inte synda

Nåd att inte synda (del 5)

Nåd och förlåtelse är inte en ursäkt för att synda, det är inte ett slags filt som du kan täcka över dina synder med och sedan fortsätta att leva som du vill. Nåd är inte heller någon slags slarvighet eller se-mellan-fingrarna-attityd från Guds sida. Bibeln gör detta väldigt tydligt:

”Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större?Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?”  Läs mer

Inte bara förlåtelse!

Benådad & frihalsad (del 3)

Ordet frälst på svenska kommer från ett gammalt ord som betyder ”frihalsad”. Ibland satte man en slags boja kring halsen på en dömd fånge, och när (eller kanske om) denne fånge blev frisläppt så befriade man honom från bojan – han blev ”frihalsad”. Det Bibliska begreppet frälst (eller räddad i nyare översättningar) betyder att man är frisk, hel, oskadd, räddad eller befriad. (Roten till ordet är kopplat till de tre första av dessa betydelser).

När någon blir en kristen kallar vi det ofta för att någon blir frälst – alltså räddad, helad och befriad. Från vad då? Läs mer

Vad är nåd?

Detta är det första inlägget av totalt fem som kommer att handla om Guds nåd – vad den är, vad den inte är, vad den gör osv. Jag kommer att behandla följande åtta ämnen i dessa inlägg: (1) En snabb definition, (2) Guds barmhärtighet, (3) Benådad & frihalsad, (4) Nåd för den kristne, (5) Nåd att inte synda, (6) Att leva av tro, (7) Goda gärningar, (8) Andens frukt & gåvor.

En snabb definition (del 1)

Nåd är något som är väldigt centralt i den kristna tron, och det går inte att helt förstå budskapet om Jesus utan den med i bilden. Många skulle hävda att det är just nåden som gör den kristna tron unik. Läs mer

Vägen framåt (utdrag ur ”Jesusliv eller kyrkokultur?”)

Det här inlägget är ett utdrag ur min bok ”Jesusliv eller kyrkokultur?” som jag skrev för några år sedan. Första kapitlet – Vägen framåt – kommer här:

”Hur kan vi veta vägen?”  Frågan kanske låter bekant, för vi ställs inför den – och ställer den själva – i så många olika sammanhang och vägval. Var ska vi? Hur ska vi hitta rätt? Finns det någon som har ett svar? Det kan gälla allt från att hitta fram till en bensinmack till att välja rätt i stora beslut i livet, gymnasieval och livspartner. Läs mer

Om bön (lyssna!)

I början av det här året upplevde jag att Gud gav mig en utmaning som har att göra med bön. Följande två Bibelord blev grunden för denna utmaning.

”En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” (Lukas 11:1)

”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord.” (Romarbrevet 8:26)

Det är två saker jag vill peka på utifrån dessa Bibelord.  Läs mer

Gud är inte religiös!

När man börjar prata med folk om Gud säger många att de är ointresserade eftersom religionen ställt till med så mycket krig och elände här på jorden. Även om det inte är religion som ställt till med all ondska här i världen (vilket vissa felaktigt verkar tro), så kan jag i mångt och mycket hålla med. Religion är ofta en smärta i arslet (direktöversatt från engelska). Men religion är inte Guds grej, det är vårt eget påhitt. Religion kan bli en slags cover, något som får våra onda (eller meningslösa) gärningar att verka ha goda intentioner.

Kanske det värsta och mest lömska med religion är att den förknippar sig själv med Gud. Läs mer

Jesus är bättre

För ett tag sedan läste jag Hebreerbrevet. Det är ett brev som jag verkligen gillar, och en av de få böcker i Bibeln man inte riktigt vet vem som har skrivit. Det handlar om att Jesus är bäst – bättre än profeterna, bättre än änglarna, bättre än Moses, bättre än Lagen, bättre än prästerna, bättre än Templet, bättre än Jerusalem, bättre än Sabbaten (judarnas heliga vilodag).

Författaren försöker få läsarna att förstå detta, och att inte vända sig tillbaka till de gamla traditionerna, att inte börja kompromissa med det rena evangeliet – nämligen att Jesus är allt de behöver. De behöver inte Jesus plus prästerna eller Jesus plus en helig byggnad… Jesus räcker!

Ett högst relevant budskap även idag. Genom kyrkans historia har man gång på gång lagt sig till med gammaltestamentliga vanor som egentligen inte behövs längre. Och än värre: vanor som tar fokus bort från det väsentliga Läs mer

Bibelvandring 2: Abraham, Guds vän

Här kommer Bibelvandring nummer 2, då vi har hoppat fram till Första Mosebokens kapitel 11 till och med 15. Läs gärna dessa kapitel innan eller medan du går igenom detta.

Kontrasternas kapitel

Första Mosebokens kapitel 11 och 12 är varandras motsatser. I kapitel 11 läser vi om ett gäng människor som ville bygga en stad med ett torn ända upp till himlen, för att göra ett namn åt sig själva och skaffa sig ära och berömmelse. När man hör vad de pratar om ligger fokus på ”vi ska”: vi ska bygga, vi ska göra oss ett namn osv. De vill bygga sig en egen väg upp till himlen, precis som alla religioner försöker med på olika sätt. De vill inte bli utspridda, trots att Gud sagt till människorna att föröka sig och uppfylla jorden (1 Mos 1:28). Gud tycker inte om vad de gör, så han går ner och sprider ut dem genom att ge dem olika språk. Läs mer

Hur jag blev en sån där kristen

Många undrar – och jag tycker att det är en i allra högsta grad berättigad fråga – varför man har valt att bli en kristen. Jag älskar att få just den frågan, för det innebär att jag just fått ett tillfälle att berätta om Jesus och vad han betyder för mig.

Hur kommer det då sig att jag, Simon, är en så kallad kristen? Eller om vi vill kalla det för troende; eller lärjunge till Jesus; eller aktiv icke-ateist kanske…

Man kan kortfattat säga att jag upptäckte att Gud vill ha en relation med mig. En personlig och nära relation. En stark vänskap och djup kärlek. Jag ska inte argumentera för själva Guds existens här, för det har jag redan gjort i tidigare inlägg (bland annat detta). Men jag fick upptäcka att den kristna tron inte är en ”vanlig religion” där fokus ligger på regler eller ritualer eller grupptillhörighet, utan en inbjudan till en verklig och levande relation med den levande Guden. Han som skapat oss alla och sträcker sig ut till oss genom Jesus Kristus.

Jag försökte vara religiös i flera år, men det funkade inte. Läs mer

Var har du dina rötter? (Predikan)

Det här är en predikan jag höll på en ungdomskonferens i Vasa i Finland (därav de inledande skämten). Den handlar om att ha sina rötter i Jesus och i Guds Ord, speciellt när det blir lite svårare tider. Vi utforskar bland annat vad en rot egentligen är till för, och att våra liv kan vara rotade – och därmed stå stadiga – i Jesus, istället för i allt annat ”kristet” vi ibland tenderar att bygga våra liv som kristna på…

 

Den Helige Ande i Jesu liv – och ditt(…?)

Jag har skrivit det förut och jag har inget emot att påpeka det igen: Livet tillsammans med personen – vännen – den Helige Ande är en av de mest fantastiska erfarenheterna i livet som kristen. Det är han som gör att det blir ”på riktigt”, att vandringen med Jesus blir spännande och händelserik, och att vi får leva i samma övernaturliga dimension av livet som vi läser att många personer i Bibeln levde i. Läs mer

Till dig som är en ny kristen (del 2)

Nu vill jag fortsätta skriva lite till dig som är ny i din tro på Jesus – och naturligtvis alla andra som vill känna sig lite ”nyfrälsta” igen. Om du inte har läst den första delen så finns den här: ”Till dig som är en ny kristen (del 1)”. Där tar jag upp de tre första punkterna i denna serie, och här kommer två till.

4. Du har tillgång till Guds Helige Ande! Som ny i tron på Jesus kan det vara lätt att tro att allt från och med nu kommer vara lätt och gå bra, men så är det inte riktigt. Budskapet om Jesus och mötet med honom är ju så fantastiskt, och förlåtelsen så total! Men vi lever fortfarande i en trasig värld, och vi har fortfarande en gammal syndig och självisk natur i oss som vill bråka med den nya natur vi fått av Gud. Dessutom – även om vi inte ska förstora detta – så finns det en djävul som vill fresta oss, lura oss och trycka ned oss. Jesus är alltid mycket större och starkare än allt detta, men det hindrar ju inte oss från att känna av brottningskampen. Läs mer

Till dig som är en ny kristen (del 1)

Det här vill jag skriva som en uppmuntran till dig som nyligen blivit en kristen och börjat följa Jesus. Det finns mycket att lära sig och mycket att upptäcka, och en hel del som är radikalt annorlunda än det liv vi levt utan Jesus. Vandringen med Jesus är en resa som pågår hela livet, och han kommer att vara med dig hela vägen, men det är också viktigt att du får en rätt och bra grund att stå på inför denna resa. Läs mer

Lärjungaskap

Lärjungaskap är något väldigt centralt i Nya Testamentet, och har också varit det i de stora väckelserna genom kyrkans historia. Jesus befallde oss inte att göra kyrkobesökare eller bara övertyga människor om att Gud finns. Han sa aldrig att vi ska gå ut i världen och bygga församlingar. Han sa att vi ska göra lärjungar överallt där vi går fram; efterföljare till honom, människor vars liv är Jesus och som är överlåtna till honom.

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.’” (Matt 28:18-20)

Eftersom varken tiden tagit slut än eller alla folk blivit lärjungar till Jesus så är detta ett uppdrag som i allra högsta grad fortfarande gäller och behöver bli prioriterat (Matt 24:14). De första människorna fick uppdraget att befolka jorden (en angenäm uppgift) och vi – som nya skapelser i Kristus – har fått det minst lika angenäma uppdraget att vara med och befolka Himmelriket!

Är det någon skillnad mellan att vara frälst och att vara lärjunge?

Att vara lärjunge innebär något mer än att bara tro på Gud eller besöka en kyrka. Läs mer

Mer av Jesus

”Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty de som är fjärran från dig går under, du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.” (‭Psaltaren‬ ‭73‬:‭25-28‬)

Hur mycket betyder Jesus för dig? Hur desperat är du efter mer av honom?

Jag börjar mer och mer se (och det har pågått ett tag nu) att det kristna livet inte handlar om att komma till himlen en dag, Läs mer

Bibelvandring 1: Skapelsen & syndafallet

pågående lärjungaskapDet här är ett lättillgängligt Bibelstudium om de tre första kapitlen i Bibeln, vilka lägger grunden för väldigt många teman som vi sedan får följa i Bibeln. Jag kommer att följa upp detta med fler ”Bibelvandringar” längre fram. Läs gärna Första Moseboken kapitel 1-3 i samband med att du går igenom detta.

Skaparen

Hela Bibeln börjar med Gud som utgångspunkt. ”I begynnelsen skapade Gud (hebr. Elohim) himlarna och jorden”. Utgångspunkten är inte människans funderingar om varför vi är här, utan Gud själv som skapar universum. Så är det med allt i det kristna livet: Det börjar med Gud, inte oss själva. Bara när vi börjar med Gud faller det andra på rätt plats. Läs mer

Den Helige Ande och hans gåvor (Undervisning i Skorped)

Här kan du lyssna på en hel serie undervisning om den Helige Ande och de gåvor han ger oss. Allt detta spelades in under en helg i Skorped (om någon vet var det ligger) i September detta år (2014). Totalt är det 4 undervisningspass.

Först ut är en ungdomssamling på fredagskvällen, som handlar om ”Den Helige Ande som person”. Där var ett 20-tal ungdomar, och jag fick efteråt reda på att ungefär hälften av dem inte var kristna vid tillfället (vilket bara blev ännu mer spännande, vilket du kommer förstå om du lyssnar på hela mötet). Först talar jag om den Helige Ande, sedan bad vi för några sjuka (som blev helade!) och upptäckte att den person vi nyss pratat om faktiskt är verklig… Läs mer

Den Helige Ande som person 2

Nu ska vi titta lite närmare på personen den Helige Ande – Hjälparen, vilket verkar vara en av Jesu favorittermer för att beskriva vem Anden är. Vi konstaterade redan i förra inlägget om honom att detta ord (”parakletos”) inte bara kan översättas till hjälpare, utan även till tröstare, rådgivare, förebedjare, förstärkning, advokat och vapendragare. Men på det hela taget kan vi sammanfatta alla dessa olika nyanser av ordet med att han är sänd till oss för att just hjälpa oss. På vilka sätt vill han då hjälpa?

En viktig sak som vi behöver förstå är att den Helige Ande har en uppgift som står över alla andra; en uppgift som genomsyrar och är målet med alla övriga uppgifter han har. I Johannesevangeliet 16:14 läser vi: Läs mer

Varför är jag kristen?

Den senaste tiden har jag haft många intressanta samtal med både troende och icke-troende om varför jag, eller troende människor överhuvudtaget, egentligen tror på Gud. (Jag gillar dessa samtal väldigt mycket, delvis också för att de mestadels äger rum på olika caféer i stan.) Mer specifikt kan man också göra det hela – varför just den kristna tron?

Innan vi fortsätter vill jag redan här i början inflika att det finns många olika typer av ”kristen tro”, varav en hel del – enligt mig – är missrepresentationer. Jag vill inte säga det med en översittarattityd eller för att jag tror att endast jag har den ”rätta tron” (absolut inte!), utan för att så många människor inte velat ha med Gud att göra på grund av hur hans folk beter/har betett sig. Det finns en stor skillnad mellan att vara religiös och att verkligen ha kontakt med Gud. Den skillnaden sitter dock inte främst i vilka lärosatser man har eller vilken kyrka man går till. När jag talar om kristen tro så menar jag den som ser ut som, låter som, smakar som, och luktar som – Jesus!

Jag har kommit fram till att argumenten för min tro, dvs. anledningen till att jag tror på det jag tror på, går att dela in i fem kategorier. Dessa fem vill jag nu dela med mig av till dig. Läs mer

Allt handlar om Jesus! (Predikan)

 

Den här predikan utgår ifrån Filipperbrevet 3:7-11 och handlar om hur otroligt central Jesus är och vill vara i våra liv. När vi är gripna av Jesus, blir allt annat – hur bra det än är – som skräp i jämförelse med honom. Den kristna tron är inte ytterligare en religion, den är en relation med Jesus Kristus, en riktig kärleksrelation – som du kan få ha! Läs mer

Den Helige Ande som person

En av de mest fantastiska erfarenheterna i livet som en lärjunge till Jesus är att få lära känna den Helige Ande. Få lära känna, skriver jag, eftersom han är en person som vi verkligen kan få lära känna. För många är dock den Helige Ande bara en teori, ett vagt begrepp som man känner till men inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till, en flummig ”kraft”. Så har det varit för mig. Och så är det fortfarande till viss del – för jag har mycket kvar att lära, och jag vill lära mig mer, både om honom och av honom och med honom. Ingen kan ”fånga” den Helige Ande och sätta honom i en box. Ingen kan låsa fast honom i de teologiska ramar som vi ofta satt upp omkring honom för att just försöka begripa honom med våra intellekt. Men ändå kan vi få lära känna honom och umgås med honom, och på så sätt få en djupare kunskap än bara fakta och dogmer. Han är mer än så. Mycket mer. Läs mer

”Se Guds Lamm” – om hur Gud löser vårt största problem

Johannes Döparen pekar på Jesus, och så säger han: ”Se Guds lamm som tar bort världens synd.” Detta är ett kraftfullt påstående , och det kan förvandla ditt liv totalt (både om du redan är en kristen eller kommer att bli en). Men för att förstå innebörden av det han säger måste vi titta lite på bakgrunden. Det här kommer att bli ett Bibelstudium om betydelsen av att Jesus offrade sig för oss, så var beredd på många Bibelcitat och vissa ord som kan behöva en förklaring. Läs mer

Enkelheten i Jesus

En sak som jag har kommit att förstå under de år jag varit en lärjunge till Jesus Kristus, är att vi människor tenderar att göra det hela mycket mer komplicerat och krångligt än vad det faktiskt är. Jag talar om livet tillsammans med Jesus, vad det är att vara en kristen.

Livet är komplicerat ja, jag försöker inte förneka det faktumet. Och livet som kristen kan också vara svårt och komplicerat många gånger. Gud har aldrig lovat att allt ska bli som en dans på rosor (de som myntade detta uttryck måste ha haft tagg-fria rosor) när vi följer honom. Tvärtom kan man säga att han väldigt tydligt förbereder oss på att möta lidande och förföljelse, hat och hån, om vi väljer den vägen. Men trots allt detta så finns det en enkelhet i Jesus och livet tillsammans med honom som är oerhört ljuvlig, men också så skör och lätt att tappa bort mitt i allt det andra som händer. Läs mer

Jesus, den mångfacetterade

Det är svårt att komma bort från Jesus när man väl blivit gripen av honom. Och tur är väl det, med tanke på hur lätt vi människor blir distraherade och störda av mindre viktiga saker. Jesus har dock en tendens till att alltid dra en tillbaka när man hamnat lite väl långt bort, hans Ande funkar som ett gummiband som är fastsatt runt både hans och den frälste människans midja – när det blir för stort avstånd däremellan så dras man tillbaka för att återigen få uppleva den härliga intimiteten med honom, bli omsluten av hans kärlek och (åter)upptäcka att det är ju här jag hör hemma!

Paulus säger så här: ”…jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus” (Fil 3:12). ”Det” som han jagade efter att gripa tag i ännu mer var att få lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, och Läs mer

Vem är han, den där Jesus?

Jag vill låta premiären av denna blogg handla om den person som betyder allra mest för mig. Det finns mycket jag vill och kommer att skriva om, men allt har sitt ursprung i vem han är och vad han har gjort för mig. Den kristna tron är inte bara att i allmänhet ”tro på” Jesu existens, eller att ha honom som en bonus till resten av livet. När Jesus kommer in i ens liv får man en helt ny bild av världen, ett helt nytt perspektiv på livet, och framförallt ett helt nytt fokus. Det handlar inte om ”mig, mig, mig” längre. Han blir utgångspunkten, och – ja, hela punkten! Han blir den som definierar allt annat, den fasta punkten i livet kring vilken allt annat kretsar och sätts i relation till. Läs mer