Den Helige Ande som person 2

Nu ska vi titta lite närmare på personen den Helige Ande – Hjälparen, vilket verkar vara en av Jesu favorittermer för att beskriva vem Anden är. Vi konstaterade redan i förra inlägget om honom att detta ord (”parakletos”) inte bara kan översättas till hjälpare, utan även till tröstare, rådgivare, förebedjare, förstärkning, advokat och vapendragare. Men på det hela taget kan vi sammanfatta alla dessa olika nyanser av ordet med att han är sänd till oss för att just hjälpa oss. På vilka sätt vill han då hjälpa?

En viktig sak som vi behöver förstå är att den Helige Ande har en uppgift som står över alla andra; en uppgift som genomsyrar och är målet med alla övriga uppgifter han har. I Johannesevangeliet 16:14 läser vi:

Han skall förhärliga mig…” 

Det är Jesus som säger detta om den Helige Ande. I allt vad Anden gör så förhärligar han Jesus Kristus, inte sig själv eller de redskap (människor) han använder. Det är Jesus som står i fokus när Anden verkar, och det är genom Jesus som Gud Fadern blir ärad. Den Helige Ande är ”Jesu Ande”, ”Kristi Ande” – samma Ande som bodde i Jesus och som var över honom för att ge honom övernaturlig kraft. Hur förhärligar då Anden Kristus? Grundläggande på fyra olika sätt. Här kommer du också att hitta svar på hur du kan få hjälp av Anden på olika områden i ditt liv och i din ”gudstjänst” (i Guds tjänst) som lärjunge till Jesus… (Jag gör dock inga anspråk på att detta är en uttömmande eller fullständig redogörelse för allt Anden gör).

Den Helige Ande uppenbarar och förhärligar Jesus:

1. För dem som inte tror. Den Helige Ande kan göra det som ingen människa i egen kraft kan göra – nämligen överbevisa någon annan om dennes behov av frälsning genom Jesus. Bibeln säger att sinnet på en människa som inte tror är förblindat av osynliga makter som verkar i kulisserna bakom den tidsanda som råder i världen (2 Kor 4:4), så att denna person inte ser Jesus och den härlighet som strålar ut från honom genom evangeliet. Det spelar ingen roll hur vältaliga vi (som tror) är eller hur många argument vi har, om inte Anden får bryta ned denna mur av otro och öppna ögonen på personen ifråga. Jesus säger att Anden ska ”överbevisa världen” om tre saker: synd, rättfärdighet och dom. Det är bara han som kan göra detta på ett bra och effektivt sätt (för den skull förnekar vi inte att Anden oftast väljer att verka genom oss, vilket vi kommer tala mer om snart). Därför är det viktigt att vi är fyllda med den Helige Ande när vi ska evangelisera, missionera eller vittna om vår tro för andra människor. Paulus verkar ha insett detta då han skriver så här till församlingen i Korint:

När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” (1 Kor 2:1-5)

När Anden får överbevisa människor leder det till en sann omvändelse från deras sida, inte som ett resultat av vår övertalning eller press utifrån. Människorna som blev frälsta på pingstdagen i Jerusalem då församlingen ”föddes” upplevde att ”orden träffade dem i hjärtat” – eller som det står i en äldre svensk översättning: ”kände de ett styng i hjärtat” – och kom till lärjungarna med följande fråga: ”Vad ska vi göra?” (Med innebörden: för att bli frälsta).

2. För dem som tror. Den Helige Ande vill också uppenbara Jesus för oss som en gång har tagit emot honom och tror på honom. Det kristna livet som en lärjunge till Jesus är ett liv av ständigt nya upptäckter och nya lärdomar. Hela livet blir en skola (jag tänkte skriva Bibelskola men faktum är att alla livets områden ryms i denna skola), med Anden som primus motor, rektor och förste Lärare.

Framför allt tror jag att detta berör vår Bibelläsning och Bibeltillämpning. Anden är sänd till oss för att föra oss in i hela sanningen och påminna oss om allt vad Jesus har undervisat om, vilket vi nu kan läsa om i Bibeln. Med andra ord, den Helige Ande vill sitta vid din sida då du studerar Bibeln och hjälpa dig att se vad han menade när han inspirerade olika människor till att skriva ned dessa ord. Han vill förklara och kasta ljus över texterna så att du kan förstå dem, ta dem till dig, bli förvandlad av dem (i hans kraft) och dela dem vidare till andra.

Paulus för ett resonemang i Andra Korinthierbrevet som går ungefär så här: När judar som inte tror på Jesus som Messias läser Gamla Testamentets skrifter hänger en ”slöja” över deras sinnen som gör att de inte ser eller förstår den djupare innebörd om Kristus som Gud lagt ned där. De ser bara den lag som skrevs ned med bokstäver på stentavlor, den lag som ”dödar” och fördömer (eftersom synden lever och är verksam i oss). Men, säger han, när någon omvänder sig till Herren, det vill säga Jesus, tas slöjan bort. Sedan gör han ett kort påstående att ”Herren” i det här fallet också är Anden, och att det i själva verket är Anden som gör jobbet att upplysa och förvandla oss. Anden är den som skriver Guds lag i våra hjärtan, genom kärlek, och ger oss den kraft vi behöver för att följa den.

Hela Skriften handlar om Jesus – och det är just detta som Anden vill visa dig. Jesus som fysisk person är ”Guds Ord förkroppsligat”. Han säger själv att Skrifterna vittnar om honom (Joh 5:39), och i ett Bibelstudium han höll med två av sina lärjungar efter uppståndelsen talade han om ”vad som var sagt om honom i alla skrifterna” (Luk 24:27). Med andra ord – det går att finna något om Jesus i alla de Gammaltestamentliga Skrifterna. (Hur mycket mer så i Nya Testamentet?)

3. I dem som tror. På ett sätt – och utan att alls vilja förminska honom själv – så var Jesu liv här på jorden, inklusive hans död, uppståndelse och förhärligande, en slags prototyp för den nya slags människa Gud i honom höll på att skapa. Den som är i Kristus är en ”ny skapelse” står det, och Bibeln talar mycket om detta. I Kristus spelar det ingen roll om du är slav eller fri, jude eller hedning, man eller kvinna. Jesu död innebär en död för den ”gamla människan” som varit fast i synden och påverkats av dess korruption. I Jesus blir denna del av oss korsfäst, fastän vi själva aldrig rent fysiskt hängt där på korset. Jesu uppståndelse banar vägen för ett nytt liv – han var den förste, den som gjorde det möjligt för oss andra att följa efter. Alla som tror på honom och ”dör” från sitt gamla liv får del av detta nya liv och denna uppståndelsekraft! Vad är då detta nya liv? Det är Jesu liv. Det är att formas efter Guds Sons avbild för att bli mer och mer lik honom för varje dag som går. Vad är då denna kraft? Det är den Helige Ande som bor i dig. Han som uppväckte Jesus från de döda och som verkar i dig för att Jesus ska förhärligas och uppenbaras i dig.

I Galaterbrevet talar Paulus om ”Andens frukt”, en slags beskrivning av den karaktär som Anden vill forma i oss. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning – resultatet av att låta sig ledas av Anden istället för sin gamla syndiga och själviska natur. På detta sätt vill Anden göra dig lik Jesus, och det är en förvandling som börjar i ditt innersta och arbetar sig utåt. ”Han som har börjat ett gott verk i er skall också fullborda det…” (Fil 1:6) – det är det hopp vi har om att en dag nå fram till målet och vara helt uppfyllda av Kristus! Frågan är bara om du i tro och lydnad låter honom göra sitt verk (helst ostört) i dig? Världen behöver fler kristna vars liv är transparenta och fyllda med Jesus och osjälvisk kärlek.

4. Genom dem som tror. Nu kommer vi till vad Anden vill göra genom dig och mig för att Jesus ska bli förhärligad och uppenbarad. Han vill ge oss kraft att inte bara vara som Jesus utan att också handla och agera som honom (dessa två hänger dock naturligtvis ihop). ”Jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om det andliga…” säger Paulus (1 Kor 12:1), och sedan börjar han tala om hur den som är fylld av Anden kommer att bekänna Jesus som Herre, vara en kanal för Guds nåd och kraft, och betjäna andra till uppbyggelse för alla. Det är i detta sammanhang som det som oftast kallas för de andliga gåvorna finner sin plats. 

En andlig gåva är en förmåga från Gud, ofta övernaturlig, som förmedlas av den Helige Ande genom en troende för att hjälpa någon annan. De är gåvor av nåd, det vill säga uttryck för Guds nåd till oss, och beror således inte på vår egen förmåga eller duktighet. Vi blir kanaler för det Gud vill förmedla till andra. Det kan röra sig om meddelanden och ord från Gud, om helande och övernaturlig kraft, om uppenbarelse om specifika situationer eller om att få tala ett speciellt ”bönespråk” som man själv inte förstår men som kommer från Gud (kallas för tungotal och är rätt så omdiskuterat i vissa kretsar). Just nu ska vi inte gå in på alla olika gåvor var för sig utan bara konstatera att dessa fenomen var väldigt vanligt förekommande i den tidiga kristna församlingen. Jesus själv levde i det övernaturliga hela tiden: han botade sjuka och drev ut demoner, han blickade in i framtiden och fick kunskap om människor som han inte hade kunnat veta i det rent naturliga – så det var väl kanske inte så konstigt att hans lärjungar fortsatte med detta som de sett honom göra (speciellt efter att de hade fått ta emot den Helige Ande och hans kraft). Jag är övertygad om att detta är något som den Helige Ande vill utrusta oss för idag med! Det tillhör inte bara en förgången tid, utan finns tillgängligt för alla som tror på Jesus och vill leva med honom i sina liv.

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.” (Joh 7:37-39a) 

När den Helige Ande bor i dig – vilket han gör om du tagit emot Jesus och blivit född på nytt – så vill han också flöda ut genom dig på det sätt som Jesus beskriver här. Jesus vill ”döpa” dig i Helig Ande och kraft (Matt 3:11), så att det flödar över och påverkar människorna och världen omkring dig! Du kan få vara med om att göra samma gärningar som Jesus själv gjorde, och till och med ännu större (Joh 14:12) – därför att han bor i dig genom den Helige Ande. Detta för att Gud i Jesus och genom Anden ska bli ärad, tillbedd, älskad och lydd i den här världen.

För att sammanfatta: Hjälparen, den Helige Ande, vill förhärliga och uppenbara Jesus för dig (både om du tror eller inte tror), i dig och genom dig. (De två sistnämnda händer dock främst efter att du börjat tro och tagit emot Jesus.) Utan Anden blir livet som kristen tråkigt och torrt, eftersom det kommer att sakna den dimension av andligt liv, ledning och kraft som Gud vill att vi ska få uppleva och leva i – dagligen. Som kristna tror vi inte bara på Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus vår Frälsare och Herre, vi tror också på den Helige Ande och hans verkliga verk i våra liv. Så öppna ditt hjärta för honom, låt honom fylla dig och utföra det han vill göra för, i och genom dig. Låt honom vara din personlige Hjälpare och räkna med honom i din vardag. Han kommer att göra Jesus verklig för dig; Bibeln levande för dig; och du kommer att få vara med om sånt som du bara trodde hände andra – eller sånt som du kanske inte alls trodde hände längre…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *