Bibeln – Guds eller människors ord?

Bibeln är egentligen inte bara en bok, den är en sammanställning av totalt 66 böcker som är uppdelade på två ”testamenten”: 39 böcker utgör det Gamla testamentet och 27 böcker det Nya testamentet. Gamla testamentet handlar bland annat om skapelsen, Guds handlande med folket Israel, och de löften Gud ger om en kommande Messias; det innehåller historiska skildringar, poetiska skrifter, lovsånger och profetiska utsagor. Dessa skrifter har kommit till under en ganska lång tid och vi vet inte i alla fall vilka som varit författarna.

När det judiska folket (som också ser Gamla testamentet som en helig skriftsamling) skulle välja ut vilka böcker som skulle ingå i ”Bibeln” användes tre kriterier: (1) Skrivna på hebreiska (eller arameiska); (2) Präglade av profetisk inspiration; (3) Ha rätt lära (vilket de judiska rabbinerna avgjorde med ganska stor generositet).

Nya testamentet är grundläggande en samling skrifter som tillkommit strax efter Jesu liv, död och uppståndelse. Evangelierna och Apostlagärningarna berättar om Jesu liv (biografiskt) och om den tidigaste kristna rörelsens utbredning; breven handlar i mycket om hur vad Jesus gjorde ska tolkas och tillämpas i det kristna livet och i de kristna församlingarna; Uppenbarelseboken är en apokalyptisk vision om uppmuntran och hopp för förföljda kristna som också innehåller framtidsvisioner om Jesu återkomst och hur Gud slutligen besegrar ondskan i världen.

När de tidiga kristna församlingarna skulle välja ut vilka böcker som skulle ingå i ”Nya testamentet” och höra till Bibeln använde man sig av följande kriterier: (1) Ha apostoliskt ursprung, dvs. vara skrivna av eller vara nära kopplade till de första Apostlarna som var ögonvittnen till Jesus; (2) Användas i kyrkan som helhet, dvs. vara allmänt erkända av alla församlingarna som heliga skrifter; (3) Vara renläriga. När kyrkan slog fast detta på 300-talet erkände man således de skrifter som redan användes. De s.k. gnostiska evangelierna och skrifterna, som många felaktigt tror ”plockades bort” ur Bibeln av kyrkan, skrevs senare än de 4 evangelierna och har mycket mindre historisk trovärdighet. De skrifter som hör till Gamla testamentet ansågs av de första kristna redan som heliga skrifter, och Jesus själv bekräftar detta.

Vi har idag tillgång till över 24 000 olika manuskript på hela eller delar av Nya testamentet på olika språk (originalspråket grekiska, men även arameiska, latin och andra språk från antiken), och många av dessa är tidigt daterade. Detta gör att bibelforskare med mycket stor säkerhet genom vetenskapliga metoder (sådana som används inom historieforskning och litteratur-vetenskap m.m.) kan avgöra vad som skrevs i originalen. Nya testamentet är unikt bland antika texter på detta sätt; inget annat dokument från denna tid är så väl underbyggt och forskat på. 

Bok Skriven Tidigaste kopian Tidsgap Antal kopior
Iliaden 800 f.Kr. 400 f.Kr. 400 år 643
Gallerkrigen 100–44 f.Kr. 900 e.Kr. 1000 år 10
Tacitus annaler 100 e.Kr. 1100 e.Kr. 1000 år 20
Nya testamentet 50–100 e.Kr. 144 e.Kr. (delar)
200 e.Kr. (hela böcker)
325 e.Kr. (hela NT)
50 år
100 år
225 år
5000+ (grek.)

Vad menar då vi kristna med att Bibeln är helig skrift? Helt uppenbart är de skrifter som finns i Bibeln skrivna av människor i olika historiska och kulturella sammanhang, och detta är inget som den kristna församlingen förnekat. Bibeln är inte en bok som trillat ner i färdig form direkt från himlen. Men vi menar att dessa skrifter skrivits under den Helige Andes, och då alltså Guds egen, inspiration. Bibeln är färgad av de människor som skrivit den, man kan se de olika mänskliga författarnas personligheter skina igenom i hur de skriver, och måste tolkas i ljuset av den historiska kontext som de befunnit sig i, men Gud har verkat i och genom detta för att förmedla sitt Ord och sitt budskap. Vi tror att Bibeln har ett ”dubbelt författarskap”, den är skriven av Gud och människor. Detta betyder inte att vissa ord är enbart mänskliga och vissa andra från Gud – nej, det betyder att alla ord i Bibeln bär denna dubbelhet. Inspirerade av Gud, nedskrivna och färgade av människor, tolkade i den kristna gemenskapen med hjälp av samma Ande som inspirerade Skrifterna från början. Bibeln är Guds Ord för att:

  • Den innehåller Guds direkta ord och tilltal. Se t.ex. på passager där Gud dikterat sitt ord till profeter (”Så säger Herren…”) eller direkta citat från Jesus Kristus.
  • Den är ett vittnesbörd om Guds gärningar i historien och om Jesus Kristus som är Gud som blivit människa.
  • Den är inspirerad av Guds Ande.

Betyder det att Bibeln är felfri? Svaret beror på vad man menar med ”felfri”. Det finns stavfel och grammatiska fel i Bibeln (Markus skriver t.ex. lite slarvigare än läkaren Lukas); det finns också vissa andra typer av fel som den noggranne läsaren kan finna. Paulus skriver t.ex. att det var 23 000 som dog vid ett specifikt tillfälle, men när man läser om denna händelse i Gamla testamentet så står det att 24 000 dog – Paulus tog alltså fel med ettusen personer; men detta påverkar inte alls poängen med vad han vill ha sagt genom att hänvisa till denna händelse. Som kristna tror vi dock att Gud bevarat sitt Ord och att Bibeln är felfri i de budskap och poänger som författarna velat förmedla. Den är felfri i allt den säger om relationen mellan Gud och människa, om allt den säger gällande frälsningen och Guds vilja för våra liv. Vi tror också att allt som finns i Bibeln finns där av en anledning, även om vi inte alltid förstår denna anledning vid första anblicken.

Här är några anledningar till varför jag tror på Bibeln som Guds auktoritativa ord:

  • Bibeln är skriven av många olika mänskliga författare under en lång tidsperiod och innehåller flera olika genrer, trots detta finns det en enhet och samstämmighet kring vad den säger om Gud och frälsningen som går som en röd tråd genom alla böckerna.
  • Bibeln innehåller profetior som slagit in. Gamla testamentet innehåller t.ex. flera hundra profetior om Messias som slog in i Jesu liv.
  • Bibeln är historiskt förankrad, och många delar är skrivna av direkta ögonvittnen till de händelser som beskrivs (t.ex. Jesu liv, död och uppståndelse).
  • Bibelns ord, råd och löften är beprövade och går att testa även idag. Jag har funnit att Bibelns ord håller, att det finns djupa sanningar i dem som stämmer överens med hur världen och livet fungerar, och att det går att ”testa” om det Gud säger håller.

Ytterst är detta dock en fråga om tro, vad man väljer att tro på och bygga sitt liv på. Det är dock inte en blind tro, eller en tro som står i motsats till vetande, eller en tro som saknar belägg och bevis. Om Bibeln är Guds Ord så är den en auktoritet. Den är rättesnöret för en kristen lärjunge, och är den bok vi går till för att hitta svar på livets frågor. Mer än så, det är den bok vi går till för att Gud själv ska tala till oss genom den och för att vi ska lära känna Gud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *